Nejčastější dotazy

Často dotazovaná témata jsou vedle nápovědy zpracována v nejčastějších dotazech. Odpovědi na dotazy jsou řazeny dle aktuálního období (začátkem roku, koncem pololetí, atd.) s možností vyhledat požadované téma.


ZN0192 Vzdělávání žáků podle § 38 Jak evidovat žáka, kteří plnění povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky 5/2/2019
ZN0191 Tematické plány Starší verze tematických plánů není k dispozici 11/19/2018
ZN0190 Webová aplikace 2019 Po instalaci 2019 není funkční Webová aplikace 11/15/2018
ZN0189 Nelze spustit instalace 2019 Vydavatele se nepodařilo ověřit. 11/15/2018
ZN0188 Definice množin tříd, učitelů Jak zadat množinu (skupinu) tříd nebo učitelů 11/15/2018
ZN0187 vzhled modulu Evidence Nový vzhled modulu Evidence se nám zdá špatně čitelný 11/9/2017
ZN0186 Chyba nastavení IIS, bílé okno po přihlášení, pomalé načítání Webové aplikace NEXT Místo přihlašovacího okna se zobrazí Chyba nastavení IIS; po přihlášení do Webové aplikace se objeví bílá stránka; aplikace Next pracuje mnohem pomaleji než starší verze 4/3/2018
ZN0185 Začátek Třídní knihy od např. 4. 9. Jak založit Třídní knihu, když bude škola začínat až 4. 9. (1. 9. je pátek) 8/22/2017
ZN0184 nedaří se aktualizovat některé moduly

v modulu Aktualizace systému se nedaří dokončit aktualizaci, zobrazí se např. chyba


10/14/2016
ZN0183 Vzdělávání žáka podle RVP ZV Jak nově evidovat vzdělávání žáků podle RVP ZV. 10/7/2016
ZN0181 tisk zákonných zástupců Jak vytisknout zákonné zástupce v Evidenci po aktualizaci v září 2016. 10/7/2016
ZN0180 zápis víceslovných příjmení Funkce Zakon_Zast vrací nesprávné pořadí příjmení z více slov. Jak zapsat správně. 4/7/2015
ZN0179 přechod systému na nový školní rok Kdy a jak provést přechod systému na nový školní rok. Kdy můžeme začít zadávat úvazky pro další rok a sestavovat nový rozvrh.
8/22/2014
ZN0178 seznam tiskových sestav Evidence, Společného prostředí Jak zjistit, zda je v modulu Evidence k dispozici požadovaná tisková sestava (např. výpis všech neomluvených hodin) a v které části programu ji lze použít.
3/27/2014
ZN0177 lyžařský výcvik, sportovní kurzy apod. v elektronické třídní knize Jak zadat akci, které se účastní jen část třídy, přičemž zbytek zůstává ve škole.
Například když na lyžařský kurz pojede část třídy 7.A doplněna žáky ze 7.B a zbývající žáci obou tříd (kteří se kurzu neúčastní) se budou učit podle rozvrhu třídy 7.B.
5/16/2015
ZN0176 poznámky k chování žáka, zapomínání úkolů a pomůcek apod. Kam zapisovat drobné poznámky k chování, zapomínání apod. (po zavedení internetové žákovské knížky a elektronické třídní knihy).
3/4/2014
ZN0175 maximální počet známek v průběžné klasifikaci Kde se nastavuje a jaký je největší možný počet známek v průběžné klasifikaci za pololetí.
11/14/2013
ZN0174 zpřísnění "politiky hesel" Proč nelze v kartě učitele resp. žáka zobrazit dříve přidělené heslo. Jaké jsou důvody přidělení odlišných přihlašovacích údajů pro rodiče a pro žáka. Jak zamezit zneužití přístupových údajů.
10/11/2014
ZN0173 UVP - vzdělávání žáka podle RVP ZV, přílohy pro LMP Jak při předání dat z matriky na server MŠMT vykázat položku UVP (příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV, přílohy pro LMP).
10/1/2013
ZN0172 Instalaci brání antivir NOD32 – ESET Při instalaci Bakalářů se zobrazí např. chybové hlášení "Chyba při dekomprimaci archivačního souboru (...\bakalari\tools\bakateam1213.zip).
5/5/2014
ZN0171 nepravidelná výuka v elektronické třídní knize Jak v rozvrhu, suplování a v elektronické třídní knize evidovat nepravidelnou výuku (např. různé projekty mimo rámec hodin v běžných vyučovacích předmětech, občasné laboratorní práce, praxe, hodiny třídního učitele apod.).

5/26/2014
ZN0169 odborný výcvik - v rozvrhu a třídní knize, pro klasifikaci Jak do systému zadat hodiny odborného výcviku (resp. praxe). Žáci jsou rozděleni do více skupin, docházejí na pracoviště, kde se v průběhu roku střídají u více mistrů. Přitom je třeba, aby šlo v třídní knize zadat správné téma pro jednotlivé skupiny a aby jednotliví mistři OV mohli zadávat průběžnou klasifikaci všem žákům.
5/14/2015
ZN0168 maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu Jak zapsat výsledky opravné maturitní zkoušky (státní či profilové) studentovi, který koná zkoušku v náhradním či opravném termínu (není již v aktuálním stavu, byl vyřazen do souboru bývalých žáků - absolventů). 7/8/2012
ZN0167 instalace na síťovou stanici Nedaří se instalace na síťovou stanici. V čem může být problém. 2/25/2015
ZN0166 vyučování v cizím jazyce Kde se nastavuje vyučování v cizím jazyce (bilingvní - v některých třídách se některé předměty vyučují např. anglicky).
Jak opravit, když je vyučování v cizím jazyce zadáno omylem (místo předmětu cizí jazyk).
9/27/2011
ZN0165 průměr žáka (katalogový list, přihlášky na SŠ, VOŠ..) Kde se nastavuje, že se mají do průměru známek započítat pouze povinné a povinně volitelné předměty, nikoliv chování či nepovinné předměty. 3/14/2011
ZN0164 převaděč mswrd632 v hromadné korespondenci Jak odstranit chybu "Word nemůže spustit převaděč mswrd632" při spuštění hromadné korespondence z Bakalářů. 1/3/2011
ZN0162 nastavení režimu editace Po vstupu do Společného prostředí, modulu Bakalář (Inventarizace, Přijímací zkoušky atd.) nelze editovat údaje. Jak editaci zpřístupnit.
11/26/2010
ZN0160 při importu dat na ÚIV chybné údaje u maturantů Při importu dat na ÚIV se u maturanta, který složil zkoušku v září, vypisuje několik chybových hlášení. 11/25/2010
ZN0158 komplet školního roku K čemu slouží komplet školního roku. Jak v něm opravit chybné údaje. 11/25/2010
ZN0157 žák vykonal zkoušku v cizím jazyce (bilingvní třídy) Jak zapisovat jazyk, v němž byla skládána zkouška (pro bilingvní třídy a maturitní vysvědčení 49 873 5). 7/6/2010
ZN0156 prodloužení zadávání opravných zkoušek v 1.a 2. pololetí Na škole bývá na konci 1. pololetí mnoho žáků se zkouškami v náhradním termínu, žáci je konají často až v měsíci červnu. Potřebujeme, aby učitelé mohli zapisovat opravné zkoušky za 1. pololetí až do srpna příslušného školního roku.
Stejně tak na konci 2. pololetí potřebujeme, aby učitelé mohli zapisovat opravné zkoušky i po provedení přechodu na nový školní rok.
9/29/2011
ZN0155 změna týdenního cyklu v průběhu roku Jak změnit týdenní cyklus v průběhu roku (např. na začátku kalendářního roku nebo po jarních prázdninách). 12/15/2020
ZN0154 překrývající se hodiny rozvrhu v době oběda Jak řešit jiný začátek hodiny v době přestávky na oběd, když např. 4.hod končí v 11:40, část školy obědvá v čase 11:40-12:15 a 5.hod mají 12:15-13:00, zbytek má 5.hod 11:50-12:35 a oběd 12:35-13:10, 6.hod pak už pro všechny pokračuje od 13:10 do 13:55. 3/10/2010
ZN0153 seznam uživatelů přihlášených do Webové aplikace Kde můžeme zobrazit seznam uživatelů přihlášených do Webové aplikace (původně v Evidenci v menu správce-správa uživatelů). 1/13/2010
ZN0151 chyba při přejmenování souboru ...\APP32\sqltran2.dll Čím je způsobeno, že se při aktualizaci z www zobrazí chybová zpráva: "Chyba při přejmenování souboru ...EVID\APP32\sqltran2.dll na soubor ...EVID\APP32\sqltran2.bak". 11/11/2009
ZN0150 předchozí působiště žáka Při import dat ze školní matriky na server MŠMT chyba v kódu předchozího působiště žáka (hodnota ODHL). 10/9/2013
ZN0149 e-mail rodičů Jak zadat e-mailovou adresu rodičů (případně číslo mobilního telefonu) pro posílání zpráv.
10/5/2009
ZN0148 sjednocení hesla do Evidence a Webové aplikace Neznamená stejné heslo pro přístup do Evidence a k Webové aplikaci bezpečnostní riziko? Co když by žák ve škole odpozoroval (jednodušší) heslo učitele a pak se pod zjištěným heslem přihlásil do Webové aplikace? 3/21/2016
ZN0147 spojení skupin, různých předmětů, více vyučujících v jedné hodině Jak spojit více skupin do jedné hodiny úvazku učitele (např. skupiny chlapců ze dvou tříd).
Jak spojit do jedné hodiny dva různé předměty (např. jedna skupina má předmět jako volitelný, současně jiná skupina jako nepovinný).
Jak do jedné hodiny zadat více učitelů (např. k výuce předmětu v celé třídě doplnit asistenta pro integrovaného žáka).
9/3/2012
ZN0145 průběžná klasifikace zapsaná v režimu jiného úvazku Jak pracovat se známkami průběžné klasifikace, pokud byly zapsány v režimu jiného úvazku (známky jsou uvedeny červeně). Kdy tato situace může nastat, jak ji lze řešit (přijmout nebo zrušit známky). 3/26/2010
ZN0144 vyřazení žáka z evidence, návrat žáka, zrušení omylem pořízeného záznamu Jak správně vyřadit žáka z evidence při odchodu ze školy, případně zrušit omylem pořízený záznam. Jak zrušený záznam obnovit, když se žák vrátí. 12/5/2008
ZN0142 historicky sledované změny Co znamená, když se při generování XML souboru pro předávání dat na ÚIV vypíše: „v seznamu jsou též uvedeny informace o akceptování dalších historicky sledovaných změn… (změna údaje RODNE_C, ZAMERENI, PUV_PUSOB, PUV_VZDEL, PUV_IZO)“. 10/1/2010
ZN0141 ODBC spojení v 64bit Windows Jak nastavit ODBC spojení v 64bit Windows. 5/31/2012
ZN0140 přihlášky a odhlášky žáků SŠ, VOŠ pro zdravotní pojišťovnu Jak sestavit hlášení pro zdravotní pojišťovnu (do souboru ASCI). Kteří žáci mají být do přihlášek a odhlášek zahrnuti. 11/12/2008
ZN0139 evidence žáků přípravných tříd základní školy Jak zajistit, aby žáci přípravných tříd základní školy nebyli zahrnuti do elektronického sběru dat z matrik (ani do statistických výkazů generovaných v programu Bakaláři).
10/8/2008
ZN0138 jak evidovat zdravotní postižení, individuální plány, požadavky na zvýšené výdaje atd. Kde se v programu zadává zdravotní postižení, vývojové poruchy učení a chování, požadavky na zvýšené výdaje, individuální vzdělávání a jiné způsoby plnění školní docházky apod. 10/4/2010
ZN0137 autentičnost elektronické třídní knihy Škola nahradila ruční vedení třídní knihy na formuláři SEVT elektronickou podobou v plném rozsahu (včetně zápisu témat hodin). Je třeba, aby učitelé podepisovali tištěné výstupy (uchovávané pro archivaci)? 5/12/2009
ZN0135 opravné zkoušky Jak řešit opravné zkoušky či prodloužený termín klasifikace na konci roku resp. pololetí, aby v datech žáků zůstala informace o původně nehodnocených předmětech a nedostatečných.
2/24/2014
ZN0132 promítnutí změn ve vyučovacích skupinách do Třídní knihy Jak v třídní knize docílit toho, aby byl žák ve správných skupinách (i zpětně v čase) v případě různých změn v průběhu roku (odchod žáka ze školy, nástup nového žáka, přerušení studia, návrat po přerušení, změna volitelného předmětu apod.). 8/13/2019
ZN0131 rozvrh pro dálkové studium Jak udělat rozvrh pro dálkové studium, je-li výuka např. jednou za čtrnáct dnů v pátek odpoledne a v sobotu, ovšem pokaždé podle jiného rozvrhu (stanoven je pouze počet hodin za pololetí).
9/5/2008
ZN0130 uzávěrka průběžné klasifikace za první pololetí Jak uzavřít průběžnou klasifikaci na konci prvního pololetí a připravit ji pro druhé pololetí. Jak pak zobrazit průběžné hodnocení žáka za první pololetí. 2/3/2020
ZN0128 požadavek na ověření vydavatele SW před spuštěním Bakalářů Při spuštění Bakalářů ze na síťového disku se zobrazí dialog vyžadující ověření vydavatele SW. Co je třeba nastavit, aby se to hlášení nezobrazovalo.  6/14/2012
ZN0127 zákonný zástupce žáka
Jak zadat zákonného zástupce žáka, jak evidovat informace o více osobách (pěstouni plus biologičtí rodiče apod.), komu adresovat korespondenci.
11/7/2013
ZN0126 IZO předchozí školy (již neexistující, nezjištěné, u cizinců) Jaké zadat IZO školy (na záložce matrika, předchozí vzdělání) u cizinců resp. když škola už neexistuje nebo nebyla zjištěna (u studentů, kteří nastoupili po nějaké době zaměstnání apod.).
11/16/2007
ZN0124 po importu dat na ÚIV nesouhlasí počty v tabulkách Úspěšně jsme importovali data z matrik (v XML souboru) na server UIV. Na stránkách ÚIV jsme vygenerovali statistický výkaz (S3-01, S8-01,..). Nesouhlasí však počet v oddíle .. řádku .. a sloupci ... Jak postupovat dál. 11/11/2010
ZN0123 obnovení záznamu o žákovi (z archivního ZIP souboru, z „kompletu školního roku“ apod.) Evidence se ztratil žák (není ani ve stavu ani v souboru bývalých žáků). Našli jsme jej pouze v „kompletu minulého školního roku“. Jak jej odtud obnovit. Případně jak jej obnovit z archivního ZIP souboru. 9/27/2007
ZN0122 provoz Bakalářů v OS Windows 8, 7, Vista Jak fungují Bakaláři ve Windows 10 resp. ve Windows 8, 7 resp. Windows Vista. Jaké mohou být v těchto operačních systémech problémy. 3/5/2015
ZN0119 pořadí předmětů v katalogovém listu, na vysvědčení atd. Jak zařídit, aby se na vysvědčení, na němž nejsou předtištěny názvy vyučovacích předmětů (např. bianko), předměty vypisovaly v požadovaném pořadí. (Dokud byly na vysvědčení předměty předtištěny, známky se psaly k jednotlivým předmětům ve správném pořadí.)
1/28/2015
ZN0118 školní vzdělávací program
Kde se zadává školní vzdělávací program pro třídy (resp. části tříd dle oboru) případně pro jednotlivé žáky.
10/2/2013
ZN0117 IZO školy Kde se zadává IZO, které se žákům tiskne na vysvědčení, uvádí se též při elektronickém sběru dat.
1/24/2008
ZN0115 rozšíření struktury dat o další potřebné pole Jak k datům žáků přidat novou potřebnou položku (např. variabilní symbol pro tisk složenek, když nechceme používat rodné číslo).
5/28/2007
ZN0114 prodloužení položky (např. JMENO) v datové struktuře Jak prodloužit položku jméno (např. potřebujeme-li zapsat Konstantin Konstantinovič).
4/7/2015
ZN0113 závěrečné zkoušky v náhradním či opravném termínu Jak zapsat výsledky opravné zkoušky a vytisknout vysvědčení o závěrečné zkoušce studentovi, který koná zkoušku v opravném termínu (není již v aktuálním stavu, byl vyřazen do souboru bývalých žáků - absolventů). 9/29/2011
ZN0111 odchod tříd maturitního ročníku (v suplování, třídní knize) Jak v suplování nejlépe vyřešit odchod tříd maturitního ročníku, aby se uvolnili vyučující a učebny, aby se však učitelům nevypisovaly odpadlé hodiny v těchto třídách (po odchodu maturantů jsou tyto údaje nadbytečné, znepřehledňují výpis změn v ostatních třídách). Jak postupovat v elektronické třídní knize.
5/14/2015
ZN0110 skloňování jmen a příjmení V sestavách, kde je použit jiný pád jména a příjmení (např. komu), se některá jména neskloňují správně (zejména cizinců, dvě křestní jména apod.) 5/23/2007
ZN0109 výpis vysvědčení ve 2. pololetí Jak udělat výpis vysvědčení ve druhém pololetí (pro žáky, kteří neprospěli).
6/27/2011
ZN0108 vytvoření aplikací v modulu Bakalář (inventarizace, přijímací zk., knihovna..) Kde se spouští Inventarizace (resp. Knihovna, Zápis do 1.roč., Přijímací zkoušky, Spisová služba, Úrazy). 10/22/2010
ZN0106 konec pololetí pro absenci v Třídní knize Jak v modulu Třídní kniha provést uzávěrku absence za pololetí (pro součty a převod do Evidence) k dřívějšímu datu (než 31.1.). 12/7/2007
ZN0104 absence v odborném výcviku a teorii Na výpisu vysvědčení se nesčítají hodiny absence v odborném výcviku a teorii.Tiskne se jen teorie.
Zkoušeli jsme i tisk vysvědčení, zde se v zameškaných hodinách z odborného výcviku objevily nuly.
1/29/2007
ZN0103 klíč KeyFieldList tabulky není jedinečný Program ohlásil chybu „klíč definovaný pomocí vlastnosti KeyFieldList tabulky zaciznm není jedinečný“.
1/18/2007
ZN0102 změna rozvrhu v průběhu školního roku Jakým způsobem postupovat při změně rozvrhu v průběhu roku (např. v případě dlouhodobé nemoci nebo odchodu učitele, dejme tomu od 1.2.). 3/25/2010
ZN0100 celkové hodnocení prospěchu, je-li žák z nějakého předmětu nehodnocen Jaké celkové hodnocení se má vyplnit na vysvědčení (resp. pololetním výpise vysvědčení), nebylo-li možno žáka hodnotit z některého z povinných předmětů.
8/13/2019
ZN0099 doplnění údajů za minulá léta (před zavedením Bakalářů) S Bakaláři začínáme v tomto školním roce. Zadáváme aktuální údaje o žácích, v pololetí chceme tisknout výpisy vysvědčení. Dále bychom rádi doplnili údaje za loňský školní rok (pro tisk přihlášek na SŠ prospěch za 8.ročník u žáků letošních 9.ročníků, u ostatních tříd chceme časem doplnit zpětně všechny známky a výchovná opatření za druhý stupeň ZŠ). 10/16/2007
ZN0096 způsob evidence cizích jazyků žáka ve školní matrice
Jak evidovat údaje o cizích jazycích žáků (mimo jiné pro výkazy ze školní matriky).
4/10/2014
ZN0095 v modulu Třídní kniha se při zadávání absence neobjevuje rozvrh žáka Při zadávání průběžné absence v modulu Třídní kniha není zobrazen rozvrh žáka, je prázdný.
9/26/2006
ZN0094 výstup tiskových sestav do souboru formátu rtf, doc, xls, xml, pdf, html, ascii, Jak udělat výstup tiskové sestavy do souboru pro další zpracování v textovém či tabulkovém editoru (pomocí tlačítka export na médium to nelze).
9/21/2011
ZN0093 do karty žáka se nezapíše celý název z číselníku státního občanství Jak řešit problém se státním občanstvím, pokud se po výběru z číselníku nezapíše do karty žáka celé (např. Spojené království Velké Britanie a Severního Irska).
9/25/2006
ZN0091 doplnění hodnoty do číselníku (např. zdravotních pojišťoven) Jak do číselníku (např. zdravotních pojišťoven) doplnit další.
9/11/2006
ZN0090 co má obsahovat položka část školy Jakou hodnotu má obsahovat položka část školy, která se nově objevila ve výkazech ze školních matrik? 10/1/2010
ZN0088 v modulu Evidence se nezobrazují aktuální rozvrhy V modulu Evidence nejsou (v kartě žáka, učitele) aktuální rozvrhy. 9/11/2006
ZN0086 nulový či nesprávný počet žáků ve Společném prostředí (oproti stavu ve třídách v modulu Evidence) V některých třídách je ve Společném prostředí uveden jiný počet žáků než v Evidenci. 9/11/2006
ZN0085 výkaz hodin nad základní úvazek označených v rozvrhu dodatečně Ve výkazech suplování jsou nadúvazkové hodiny až v týdnu od 18.9. (způsobeno zřejmě uložením těchto změn rozvrhu pro suplování s datem platnosti od 18.9.) Jak zobrazit nadúvazkové hodiny od začátku září?
9/9/2006
ZN0084 začátky a konce vyučovacích hodin v rozvrhu Jak změnit začátky vyučovacích hodin a přestávek v rozvrhu?
9/7/2006
ZN0083 zařazení tříd SŠ k jednotkám SOŠ a SOU Od letošního roku jsme SŠ (s jedním IZO) místo původních SOŠ a SOU (se dvěma různými IZO). K jaké jednotce máme třídy nově přiřadit?
9/11/2006
ZN0081 místo narození na výučním listě v šestém pádě (v Pardubicích) Jak na výučním listě tisknout místo narození v 6.pádě (je zde předepsáno narozen v …).
6/26/2006
ZN0080 klasifikace žáků dle § 38 (školní docházka v zahraničí), § 41, § 42 Jak zahrnout žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí (resp. s individuálním vzděláváním či mentálně postižené) do klasifikace třídy pro zápis známek, tisk přehledů prospěchu a vysvědčení.
1/24/2008
ZN0078 chyba při zobrazování nápovědy (CHM) Po vyvolání nápovědy se místo obsahu zobrazí text „Akce byla zrušena“ resp. „Navigace na webovou stránku byla zrušena“, případně prázdná stránka.
6/12/2006
ZN0077 předchozí dosažené vzdělání na vysvědčení Odkud se tiskne údaj o předchozím dosaženém vzdělaní na zadní straně vysvědčení.
5/21/2010
ZN0076 vyplnění rodného čísla u cizinců Jaké rodné číslo zadat u cizinců (není-li vyplněno, nelze editovat datum narození, ani zadat, zda se jedná o chlapce či dívku).
11/16/2007
ZN0075 "souvislé vyučování" v rozvrhu Program ohlásil, že je třeba obsadit hodinu souvislého vyučování. Přitom jsou v hodině již nasazeny dvě skupiny Aj a Nj, takže by žádný žák třídy neměl mít tuto hodinu volno (skupiny jsou definovány výčtem žáků).
6/12/2006
ZN0074 datum ukončení studia (do výkazů pro ČSSZ a VZP) Jaké datum vyplnit u maturantů v kolonce evidován do, jaké datum vykázat pro ČSSZ a VZP.
5/24/2007
ZN0071 rozpis maturit pro studenta maturujícího s jinou třídou Student bude maturovat s jinou třídou o týden dříve, protože v týdnu, kdy by měl maturovat se svou třídou, odjíždí na zahraniční stáž.
Jak to ale udělat v modulu Rozpis maturit? Bude mít jinou zkušební komisi, nebude maturovat se svou třídou.
4/28/2006
ZN0069 předseda maturitní komise pro tisk vysvědčení Kde se v systému zadává předseda maturitní komise pro tisk vysvědčení? Odkud se vyplní tato položka na formuláři pro tisk maturitního vysvědčení resp. vysvědčení o závěrečné zkoušce?
5/15/2007
ZN0066 vyplňování formulářů pro ruční vedení pedagogické dokumentace (např. katalogových listů SEVT) Vedení školy trvá na ručním vyplňování katalogových listů v papírové podobě. Jak do nich vytisknout zadané osobní údaje z Evidence, vyučovací předměty z učebních plánů apod.
11/11/2011
ZN0065 žáci různých ročníků v jedné třídě (na málotřídkách, speciálních školách, gymnáziích apod.) Jak správně zadat třídy, v nichž jsou žáci z více ročníků. 7/20/2015
ZN0063 další kola přijímacího řízení Jak v programu řešit další kola přijímacího řízení, která může ředitel školy vyhlásit po ukončení prvního kola (k naplnění předpokládaného stavu žáků dle NŠZ § 60 odst. 8).
2/20/2006
ZN0060 celkové hodnocení (prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl) žáků hodnocených slovně Jak zajistit tisk správného celkového hodnocení (prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl) u žáků, kteří jsou hodnoceni slovně (slovní hodnocení v jednotlivých předmětech nebo celkové slovní hodnocení). 1/15/2007
ZN0058 v nabídce Nový školní rok.. není aktivní volba ..povýšení ročníku Nelze provést přechod na nový školní rok, nabídky Archivace školního roku... a Povýšení ročníku nejsou aktivní. 1/24/2006
ZN0057 výběr žáka pro zadání absence v třídní knize V třídní knize se nezobrazuje tlačítko výběr žáka pro zadaní absence. 1/23/2006
ZN0054 přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ Jak evidovat školy, na které se žák hlásí. Jak tisknout pro žáky přihlášky na více SŠ. Jak řešit zápisový lístek (pro SŠ). 2/3/2014
ZN0052 obnovení části dat ze zálohy (např. omylem smazané či přepsané položky) Omylem jsme smazali (přepsali) určitou položku ve všech záznamech (v inventarizaci, knihovně, u žáků). Lze data vrátit zpět, aniž bychom nahráli kompletní zálohu? 1/17/2006
ZN0051 namluvení příjmení žáků, vyučovacích předmětů a hodnocení Jak namluvit příjmení žáků či vyučovacích předmětů, které pak program předčítá (např. při kontrole zapsaných známek)? 1/9/2006
ZN0050 registrace knihoven (DLL,OCX) na síťové stanici Z některých počítačů nelze programy korektně spustit, na ostatních vše (v týchž datech) funguje.
2/3/2015
ZN0049 v inventarizaci v sestavě Sumarizace dle MÍSTNOSTI chybějí názvy některých místností a jmen odpovědných osob V modulu Inventarizace se v sestavě Sumarizace dle MÍSTNOSTI (v inventurách) objeví zkratky místnosti a pouze u některých místností název a u některých i jméno odpovědné osoby. 1/4/2006
ZN0048 tisk přihlášek na SŠ, VOŠ, nástavbové studium na obyčejný kancelářský papír Lze tisknout přihlášku na SŠ, VOŠ nástavbové studium na obyčejný kancelářský papír? 1/9/2009
ZN0043 výměna skupin v suplování
Jak v suplování udělat výměnu skupin, podobně jako hodin celé třídy.
1/9/2006
ZN0042 překročení počtu přespočetných hodin v daném období
Jak pohlídat překročení 4 hodin s příplatkem (nad základní úvazek plus suplování, které není za odpadlou hodinu) za jeden týden.

11/27/2005
ZN0041 v tabulce pracovní doby se neodečítá absence učitele (např. nemoc)
V tabulce pracovní doby se od základního počtu hodin neodečítá absence učitele (např. nemoc).

11/27/2005
ZN0040 suplování dozorů o přestávce Jak označit v nabídce suplování dozor o přestávce. 11/27/2005
ZN0039 v rozvrhu nelze vyjmuté lístky se skupinami nasadit na původní místo
Po spuštění Rozvrhu byly vyjmuty některé lístky se skupinami a nyní nejdou všechny nasadit na původní místo.

9/30/2008
ZN0038 hodiny označené absencí učitele nejsou v nabídce pro suplování V suplování nejsou všechny hodiny označené absencí učitele. 11/27/2005
ZN0037 doplnění učitele nebo změny rozvrhu do suplování Učitel doplněný v průběhu roku nebo změna rozvrhu se neprojeví v suplování. 3/25/2010
ZN0035 obecná obrazovka - karta
K čemu slouží v nabídce "Data" volba Práce v obecné obrazovce.

1/9/2006
ZN0034 žák bude přijat bez zkoušek
Jak zapsat u žáka, že byl přijat bez zkoušek.

11/26/2005
ZN0033 v přidělených bodech se neprojeví změna kritérií přijímacích zkoušek
V "Předefinování podmínek přijímacích zkoušek" jsem změnil kritéria. Přidělené body u žáků však zůstaly nezměněny.

11/26/2005
ZN0032 nelze vstoupit do obecné databáze Bakalář (přijímací zk., inventarizace atd.)
Do aplikace nelze vstoupit, objeví se hlášení "Databáze není platná", "Primární klíč nenalezen", "Nelze vytvořit zpětné propojení" apod.

4/12/2017
ZN0027 napojení dat na hromadnou korespondenci (Word nemohl otevřít zdroj dat) V hromadné korespondenci ve Wordu nedochází ke správnému propojení s daty (např. hlášení: Pokoušíte se otevřít typ souboru, který je zablokován nastavením rozšířeného blokování souborů v Centru zabezpečení, Objekt MYDOC nebyl nalezen).
3/9/2015
ZN0025 na vysvědčení jiné číslo třídního výkazu než v kartě žáka, jiný počet let docházky, chybně třídní učitel, jiný vzdělávací program než u třídy apod. Jeden z následujících problémů:
a) žák je v evidenci (není mezi zrušenými), přesto se nenabízí pro zápis pololetní klasifikace, nebo naopak je zahrnut do pololetní klasifikace třídy, přestože byl z evidence vyřazen během pololetí
b) v kartě žáka bylo opraveno číslo třídního výkazu, na vysvědčení a v přehledech prospěchu se stále tiskne původní
c) u třídy byl změněn třídní učitel (např.doplněn titul), IZO, školní vzdělávací program apod., na vysvědčení se tiskne původní
1/24/2008
ZN0022 na vysvědčení uvolněn, nehodnocen, hodnocen slovně, uznáno Jak docílit, aby program na vysvědčení vytisknul "hodnocen slovně", "uvolněn", "uznáno", "nehodnocen". 11/26/2005
ZN0021 při zápisu známek ve vyučovací skupině jsou přístupní všichni žáci třídy
Při zápisu známek dle úvazků se objevují všichni žáci třídy, přestože učitel vyučuje pouze jednu ze skupin.

1/3/2007
ZN0020 žák omylem převedený mezi absolventy (nebo naopak) Jak vrátit zpět do aktuálního stavu žáka, který byl omylem převeden mezi bývalé žáky - absolventy (a naopak, jak žáka omylem evidovaného v aktuálním stavu vyřadit do souboru bývalých žáků - absolventů). 3/31/2010
ZN0016 chybné proškrtávání kolonek s názvy předmětů na vysvědčení, opakovaný tisk názvu
Tisk vysvědčení ve 2. pololetí - chybné proškrtávání kolonek s názvy předmětů, opakovaný tisk názvu předmětu (nastaveno proškrtávání ve 2. pol.).

11/23/2005
ZN0008 dbf soubory ze záloh MS SQL serveru
Jak získat DBF soubory ze záloh MS SQL serveru provedených příkazem BACKUP DATABASE (např. pro kontrolní utility - porovnání se zálohou).

11/24/2005
ZN0004 při zápisu známek, v kartě žáka apod. hlášení "OLE error code. Třída není zaregistrována."
Při zápisu známek, v kartě žáka apod. hlášení typu "OLE error code. Třída není zaregistrována".

11/23/2005
ZN0001 cesty v počítačové síti Jak nastavit cesty k modulům na různých místech v počítačové síti? 5/15/2012
Může se hodit
Nápověda systému Bakaláři

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Nápovědu lze rovněž vyvolat uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Nápověda systému Bakaláři online
Videonápověda systému Bakaláři

Videonápověda systému Bakaláři
Základní příručka

Základní informace o všech modulech systému, popis souvislostí mezi jednotlivými částmi, vysvětlení složitějších procedur (např. přechod na nový školní rok).

Základní příručka
Nápověda ke stažení

Nejnovější nápověda ke stažení ve formátu PDF

Nápověda v PDF