ZN0168

maturitní zkoušky v náhradním či opravném termínu

7/8/2012

Krátce

Jak zapsat výsledky opravné maturitní zkoušky (státní či profilové) studentovi, který koná zkoušku v náhradním či opravném termínu (není již v aktuálním stavu, byl vyřazen do souboru bývalých žáků - absolventů).

Popis

Výsledky maturitních zkoušek lze importovat z XML souboru IS Certis.
Na podzim se tímto způsobem do souboru „bývalých žáků – absolventů“ doplní záznamy o zkouškách konaných v náhradních nebo opravných termínech (ve společné i profilové části), na jaře lze dále doplnit opravné či opakované zkoušky loňských maturantů.
Tlačítko pro import je k dispozici v dialogu kompletního zápisu známek za pololetí.
Pro import náhradních, opravných a opakovaných zkoušek je třeba  v nabídce prostředí - aktuální soubor žáků nastavit na soubor bývalých žáků - absolventů požadovaného roku a zvolit zápis známek, komletní za pololetí a období státní maturita nebo maturitní zkouška).

Důležitá poznámka:
Údaje datum vysvědčení, celkový prospěch a průměr (uváděné v záznamu o maturitní zkoušce) se vztahují k maturitní zkoušce jako celku, nikoliv jen k profilové části.
V případě náhradního či opravného termínu společné části maturit import z XML souboru doplní další záznam o státní maturitě, dále pak opraví celkový prospěch v původním záznamu o maturitní (profilové) zkoušce. Celkový průměr z předmětů opraví vyhodnocení prospěchu, datum vydání vysvědčení je třeba doplnit podle skutečnosti (v XLS není obsaženo).
Při ručním zadávání výsledků je rovněž možné ponechat původní záznam o profilové maturitní zkoušce, vložit jeho kopii a v ní změnit datum vysvědčení, celkový prospěch, průměr i termín celkově úspěšné maturitní zkoušky.
Oba uvedené postupy jsou přípustné.

Kontrolu či zápis maturitních zkoušek provádíme po přepnutí aktuálního souboru žáků pomocí nabídky prostředí, aktuální soubor žáků, bývalí žáci – absolventi roku, v němž žáci ukončili studium bez předepsané závěrečné zkoušky, na záložce matrika, současné vzdělání, tlačítkem závěrečné zkoušky.
Pro zadání další zkoušky (opravné, náhradní) použijeme tlačítko vytvořit kopii aktuálního záznamu, neboť součástí záznamu o opravné zkoušce musí být všechny předměty (i dříve úspěšně absolvované).

Například:

neprospěl-li žák po prvních opravných zkouškách ani ve společné ani v profilové části, v závěrečných zkouškách bude mít 4 záznamy – viz obrázek.

Neprospěl-li žák pouze u profilové části, bude mít v závěrečných zkouškách 3 záznamy, chybět bude druhý řádek z obrázku.

V záznamu je třeba vyplnit všechny požadované údaje (včetně částí zkoušky po dvojím stisknutí myši). U žáků, kteří neprospěli v některé části, je důležité vyplnit i datum konání (alespoň u jedné části).

 

Poznámka: Na záložce Matrika – Současné vzdělání necháváme původní datum i kód ukončení studia „ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky“ (vztahuje se k datu ukončení docházky, úspěšná závěrečná zkouška v opravném termínu na této skutečnosti nic nemění).

Klíčová slova

maturitní společná státní profilová profilové zkouška zkoušky opravný opravném termínu absolventa absolventů absolventovi